Rekrutacja

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:

1. Rejestracja na stronie: irk.uj.edu.pl: 13.01.2025 r. od godz. 12.00 – 16 stycznia 2025 r. do godz. 12.00

Należy założyć konto w systemie: IRK Enologia

Następnie aby zapisać się na studia, należy dokonać zgłoszenia w terminie od 13.01.2025 r. od godz. 12.00 – 16 stycznia 2025 r. do godz. 12.00. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”. Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie (WAŻNE! o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń – pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji).

Zgłoszenie na tym etapie rekrutacji obejmuje wczytanie do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia;
  • Dodatkowe dokumenty: Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.
    Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone).

3. Ogłoszenie listy rankingowej: 20.01.2025 r. (godz. 12.00)

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie.

4. Wpis na studia (zdalny): 21.01.2025 – 24.01.2025 r.

5. Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (24-25.02.2024 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji oraz oryginał dyplomu (do wglądu).

Kontakt dla osób zainteresowanych:

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl