Rekrutacja

Szkolenia specjalizacyjnego może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełni łącznie następujące wymagania:

 • złoży wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie,
 • posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • zostanie zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z niezbędnymi dokumentami, diagnosta laboratoryjny składa za pomocą SMK do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Zgodnie bowiem z przepisami wojewoda określa i ogłasza za pomocą SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji można składać w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia każdego roku na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia albo
 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca

W celu zakwalifikowania diagnosty laboratoryjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w przypadku gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, spełniających wspomniane warunki jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. Postępowanie to polega na przyznaniu punktów za dodatkowe naukowe i zawodowe aktywności diagnosty laboratoryjnego. Zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej w postępowaniu tym punkty mogą być przyznane za:

 1. staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 10 punktów;
 3. opublikowanie jako autor lub współautor:
  • książki naukowej – 3 punkty,
  • artykułu naukowego oryginalnego – 1 punkt,
  • artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 1 punkt,
  • artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt – z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Natomiast, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia diagnostę laboratoryjnego za pomocą SMK. Zakwalifikowanie diagnosty laboratoryjnego do odbywania określonej specjalizacji stanowi podstawę do jej rozpoczęcia. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (EKS) wraz z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. Karta ta wraz z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST PRZEZ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI (OŚRODEK ZAMIEJSCOWY TARNÓW) – 14 696 31 22

W CHWILI OBECNEJ NIE SĄ PROWADZONE NABORY – LICZBA MIEJSC WYCZERPANA