Rekrutacja

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, na poziomie co najmniej licencjata:

  • na kierunkach: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne

lub

  • na dowolnym kierunku studiów, posiadające dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Kosmetologia Praktyczna” ukończonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ.

O przyjęciu na studia decyduje:

  • liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny listu motywacyjnego (potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów), punktowanego w skali od 0 do 100.

Zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja na studia odbywa się poprzez system IRK UJ: http://irk.uj.edu.pl

         Aby zapisać się na studia, należy dokonać zgłoszenia w systemie IRK UJ w terminie od 2 maja 2022 r. (od. godz. 12.00)  do 16 września 2022 r. (do godz. 12.00). Zgłoszenie na tym etapie rekrutacji obejmuje wczytanie do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia;
  • kopii listu motywacyjnego potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów wraz z kopiami dokumentów (dyplomy, szkolenia, certyfikaty) potwierdzających opisane w liście motywacyjnym kwalifikacje (doświadczenie zawodowe, naukowe i dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów);
  • Dodatkowe dokumenty: Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.
    Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski.

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia (27 września 2022 r.) kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie.

3. Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (22-23 października 2022 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

 

Kontakt dla osób zainteresowanych:

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl