Rekrutacja

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, na poziomie co najmniej licencjata:

  • na kierunkach: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne

lub

  • na dowolnym kierunku studiów, posiadające dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” ukończonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ.

O przyjęciu na studia decyduje:

  • liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny listu motywacyjnego (potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów), punktowanego w skali od 0 do 100.

Zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja na studia odbywa się poprzez system IRK UJ: http://irk.uj.edu.pl

         Aby zapisać się na studia, należy dokonać zgłoszenia w systemie IRK UJ w terminie od 24 kwietnia 2023 r. (od. godz. 12.00)  do 18 września 2023 r. (do godz. 12.00). Zgłoszenie na tym etapie rekrutacji obejmuje wczytanie do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia;
  • kopii listu motywacyjnego potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów wraz z kopiami dokumentów (dyplomy, szkolenia, certyfikaty) potwierdzających opisane w liście motywacyjnym kwalifikacje (doświadczenie zawodowe, naukowe i dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów);
  • Dodatkowe dokumenty: Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.
    Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski.

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia (26 września 2023 r.) kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie w terminie 27-29 września 2023 r..

3. Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (październik 2023 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

 

Kontakt dla osób zainteresowanych:

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl