Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381, z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r. Poz. 932, szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody małopolskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotowy wniosek zawiera:
1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; nazwisko rodowe; miejsce i datę urodzenia; płeć;
2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
4. obywatelstwo (obywatelstwa);
5. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
6. okres zatrudnienia w zawodzie;
7. posiadany stopień naukowy; liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:
1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Wniosek składa w terminie: od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1 czerwca do 30 czerwca lub od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia.

Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK przez Farmaceutę, jest posiadanie konta  w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI  NA STRONIE INTERNETOWEJ MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

lub pod numerem: (18) 540 23 70 Lidia Kuzera