Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 nie jest prowadzona. Planowany termin kolejnej rekrutacji – maj 2024 r. na studia rozpoczynające się w październiku 2024 r.

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

Do podjęcia studiów upoważnione są wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, na poziomie co najmniej licencjata.

O przyjęciu na studia decyduje:

  • liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny listu motywacyjnego (potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów), punktowanego w skali od 0 do 100.

Po skończeniu studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UJCM, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, na określonych zasadach.

Zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja na studia odbywa się poprzez system IRK UJ: http://irk.uj.edu.pl
    Aby zapisać się na studia, należy dokonać zgłoszenia w systemie IRK UJ w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 12 września 2024 r. Zgłoszenie na tym etapie rekrutacji obejmuje wczytanie do systemu:
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia;
  • kopii listu motywacyjnego potwierdzającego doświadczenie zawodowe, naukowe, dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów oraz motywy podjęcia przedmiotowych studiów wraz z kopiami dokumentów (dyplomy, szkolenia, certyfikaty) potwierdzających opisane w liście motywacyjnym kwalifikacje (doświadczenie zawodowe, naukowe i dotychczasową działalność w obszarach związanych z kierunkiem studiów);
  • Dodatkowe dokumenty: Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.
    Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski.

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia (wrzesień 2024 r.) kandydat przygotowuje do wpisu na studia ankietę osobową (pobraną z systemu IRK), którą przesyła elektronicznie.

3. Osoby zakwalifikowane na studia na pierwszym zjeździe (październik 2024 r.) przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

 

Kontakt dla osób zainteresowanych:

dr Danuta Plichta

tel. 12 6205830
email: danuta.plichta@uj.edu.pl