Farmacja przemysłowa

Informacje ogólne:farmacja

Kierownik studiów:

 dr Witold Brniak 

Czas trwania: dwa semestry

Rozpoczęcie zajęć:  12 października 2024 r.

Terminy zjazdów w I semestrze: zostaną podane w późniejszym terminie

Liczba godzin: 197

Limit przyjęć: minimum 18 osób

Tryb studiów: Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów. Większość zajęć planowana jest w formie stacjonarnej (jeden lub dwa weekendy zajęciowe odbędą się w formie zdalnej)

Opłata: 7400,00, wpłata w dwóch ratach

Miejsce zajęć: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Opis:

Studia podyplomowe w zakresie farmacji przemysłowej są studiami o charakterze doskonalącym. Umożliwiają uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu farmacji, zarządzania i marketingu oraz prawa farmaceutycznego i medycznego.

Celem tych studiów jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy oraz nabycie umiejętności do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w firmach farmaceutycznych. Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub szukających pracy w przemyśle farmaceutycznym.

Absolwenci studiów podyplomowych posiadają ogólną wiedzę z zakresu badań i rozwoju, wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku farmaceutycznego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. A w szczególności w zakresie: metodologii projektowania, badań i rozwoju produktu leczniczego, badania leków w fazie przedklinicznej, farmakokinetyki i badań klinicznych leków, wytwarzania produktów leczniczych i kontrola ich jakości. Ponadto zagadnień ochrony własności intelektualnej, wymagań dopuszczania leku do obrotu, regulacji prawnych w firmie farmaceutycznej.

Tematyka:

  1. Metodologia poszukiwań nowych leków
  2. Badania leków w fazie przedklinicznej i klinicznej, farmakokinetyka i badania kliniczne
  3. Wytwarzanie i ocena jakości produktów leczniczych, kontrola jakości produktów leczniczych
  4. Ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu
  5. Funkcjonowanie firmy w warunkach rynkowych – organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach, rynek farmaceutyczny, firma farmaceutyczna