Surowce naturalne w profilaktyce i terapii

 

Cel studiów:

Celem studiów jest opanowanie wiedzy z zakresu znajomości surowców pochodzenia naturalnego (roślinnego, grzybowego, zwierzęcego, nieorganicznego) oraz ich praktycznego zastosowania w działaniach profilaktycznych oraz terapii wybranych schorzeń. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami (ziołolecznictwo vs fitoterapia, substancja roślinne, przetwory roślinne, produkty lecznicze roślinne, surowce grzybowe, algowe, zwierzęce, balneologiczne oraz metabolity pierwotne i z nich pochodzące), regulacjami prawnymi rejestracji i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych roślinnych oraz grzybowych, procedurami kontroli jakości i sposobami jej weryfikacji, a także kwestiami związanymi z pozyskiwaniem surowca leczniczego (zbiór ze stanu naturalnego vs uprawy, metody biotechnologiczne). Uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym efektywności (aktywność, badania kliniczne) surowców rejestrowanych jako produkty lecznicze wg. statusu EMA, a także wynikami badań naukowych dotyczących surowców o potencjalnym znaczeniu w profilaktyce i terapii. Zakres tematyczny obejmuje również kwestie związane z bezpieczeństwem stosowania omawianych surowców, ich działań niepożądanych czy interakcji z lekami.

Podkreślić należy, że są to pierwsze studia podyplomowe, podczas których wiedza z zakresu grzybów leczniczych zostanie przekazana w tak wielowątkowy i szeroki sposób. W trakcie trwania studiów zaplanowane są  min. zajęcia terenowe, podczas których uczestnicy będą mogli praktycznie nauczyć się rozpoznawać wybrane grzyby i rośliny lecznicze.

 


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe dokonuje zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK

Studia dedykowane są osobom posiadającym wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia), zainteresowanym problematyką stosowania surowca naturalnego lub/i zatrudnione w podmiotach dystrybuujących środki żywieniowe oraz suplementy diety zawierające surowce naturalne.

Rekrutacja rozpocznie się 22.04.2024 r. i potrwa do 29.08.2024 r.

Limit przyjęć min. 25  max. 30 osób.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Kierownik studiów: Prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 

Czas trwania i tryb studiów:

Dwa semestry, łącznie 150 godzin dydaktycznych, 30 pkt. ECTS

Zajęcia będą odbywać się od października do czerwca w ramach dziewięciu zjazdów (sobota-niedziela, jeden zjazd w miesiącu).

 

19-20 października 2024
16-17 listopada 2024
14-15 grudnia 2024
18-19 stycznia 2025
15-16 lutego 2025
22-23 marca 2025
12-13 kwietnia 2025
17-18 maja 2025
7-8 czerwca 2025
 

*Organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie w czasie trwania roku akademickiego

 


Regulamin studiów podyplomowych wraz z późniejszymi zmianami

 

Przedmioty:

 1. Profil fitochemiczny surowców roślinnych
 2. Surowce pochodzenia grzybowego
 3. Surowce pochodzenia zwierzęcego i ich zastosowanie w terapii
 4. Fitoterapia wybranych schorzeń
 5. Surowce roślinne o działaniu wspomagającym funkcjonowanie organizmu człowieka
 6. Algi jako surowiec leczniczy i kosmetyczny oraz wybrane zagadnienia z balneologii

 

Plan studiów

Kadra prowadząca zajęcia

 


Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił m.in.:

 • Ocenić działanie złożonego produktu leczniczego roślinnego na podstawie jego składu
 • określić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wybranych substancji roślinnych
 • przeprowadzić prostą analizę fitochemiczną wybranych substancji roślinnych
 • przedstawić zastosowanie surowców leczniczych pochodzenia naturalnego w terapii wybranych schorzeń
 • powiązać poznane surowce lecznicze z konkretnym zastosowaniem terapeutycznym
 • upowszechniać rzetelne informacje dotyczące możliwości stosowania leczniczych produktów roślinnych

Forma zaliczenia:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzaminu końcowego.
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:  5900 zł

Możliwość dofinansowania kształcenia podyplomowego

 

Kontakt:

mgr Ewa Kozieł – e.koziel@uj.edu.pl

tel. 12 62-05-758